REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TEXPRINT

§1. Definicje

 • Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy przyznają szczególną zdolność prawną do dokonywania Zamówień w ramach TexPrint.
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz 93 ze zm.);
 • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego TexPrint dostępny pod adresem www.texprint.pl
 • Sklep internetowy (Serwis) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.texprint.pl, poprzez który Klient może składać Zamówienia.
 • Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta między TexPrint sp. z o.o. a Klientem, za pośrednictwem Serwisu internetowego.
 • Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Zamówienie – mają znaczenie zgodne z definicjami w przykładowym regulaminie.
 • Firma – TexPrint sp. z o.o., ul. Akacjowa 13, 05-092 Łomianki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000862268, NIP: 1182214083, REGON: 387156529.

§2. Postanowienia Ogólne

 • Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego TexPrint.
 • Sklep internetowy jest prowadzony przez TexPrint sp. z o.o.
 • Informacje o warunkach składania Zamówień, ich realizacji, a także o możliwościach Klientów są dostępne na stronie www.texprint.pl.
 • Wszystkie Zamówienia realizowane przez Sklep Internetowy mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 • TexPrint sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia świadczenia usług przez Sklep Internetowy do osób poniżej 18. roku życia.

§3. Zasady Korzystania ze Sklepu Internetowego

 • Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z prawem i zasadami współżycia społecznego, a także do nieprzekazywania treści zabronionych.
 • TexPrint sp. z o.o. podejmuje niezbędne działania, aby zapewnić w pełni poprawne działanie Sklepu Internetowego, w tym zapobieganie nieautoryzowanemu dostępu do danych Klientów.

§4. Zawarcie Umowy Sprzedaży

 • Umowa Sprzedaży zawierana jest po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego w Sklepie Internetowym.
 • Informacje o Towarach stanowią ofertę sklepu TexPrint zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

§5. Dostawa

 • Dostawa Towarów możliwa jest na terenie całej Polski oraz poza jej granicami, zgodnie z opcjami dostarczenia wskazanymi przy składaniu Zamówienia.
 • TexPrint oferuje dostawę Towarów za pośrednictwem:
  • Usług firmy kurierskiej (InPost-Kurier, InPost Paczkomaty),
  • Odbiór osobisty w siedzibie Firmy.

§6. Ceny oraz Metody Płatności 

 • Ceny Towarów podane są w polskich złotych (PLN) i zawierają wszystkie składniki, w tym VAT (z wyjątkiem sytuacji wyraźnie zaznaczonej).
 • Klient może dokonać płatności za zamówione Towary poprzez:
  • Przelew bankowy na konto TexPrint sp. z o.o.,
  • Płatność elektroniczną za pośrednictwem Paynow,

§7. Prawo Odstąpienia od Umowy

 • Klient, który jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od otrzymania Towaru.
 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku Towarów spersonalizowanych, wykonanych na indywidualne zamówienie Klienta.

§8. Reklamacje dotyczące Towarów

 • Reklamacje dotyczące niezgodności Towarów z umową można składać drogą mailową lub pisemną na adres Firmy.
 • TexPrint zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdyby nie było to możliwe, Firma informuje Klienta o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 • W przypadku uznania reklamacji, Firma dokona wymiany wadliwego Towaru na pełnowartościowy lub w przypadku braku możliwości wymiany, zwróci Klientowi równowartość ceny zakupionego Towaru.

§9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 • Klient ma prawo zgłaszać Fimie TexPrint sp. z o.o. reklamacje w zakresie funkcjonowania Sklepu Internetowego i korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 • Reklamacje będą rozpatrywane przez Firmę w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia. W przypadku skomplikowanych spraw, Firma zastrzega sobie prawo do przedłużenia tego terminu, o czym poinformuje Klienta.

§10. Postanowienia Końcowe

 • Wszelkie spory wynikające z realizacji umów sprzedaży między TexPrint a Klientami będą rozstrzygane przede wszystkim na drodze negocjacji, z intencją polubownego rozwiązania sprawy.
 • W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 • Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w określonym przez Firmę terminie, nie krótszym niż 7 dni od daty opublikowania zmienionego regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.
 • Złożenie Zamówienia przez Klienta po wejściu w życie nowych postanowień Regulaminu oznacza akceptację zmian.
Shopping Cart
Scroll to Top